Semalt Islamabad hünärmeni: Analitikada salgylanma spam näme we ony nädip bloklamaly?

Google Analytics hasabyňyzda garaşylmadyk traffigi we ugrukdyryjy spam tapsaňyz, sahypaňyzyň spamerler tarapyndan urlandygyny aňladýar. Web ussalary, marketologlar, bloggerler we sosial media dolandyryjylary üçin barha artýan mesele, sebäbi spam sahypaňyzyň reýtingine zeper ýetirip biler we äsgermezlik etmek kyn.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Sohail Sadigiň bu täsirli maslahatlaryna göz aýlaň .

Referrer spam, ugrukdyryjy saýtlara çekmek we onlaýn önümleri satyn almaga çagyrmak maksady bilen gözlegçiler, möýler we botlar tarapyndan döredilýär. Bu spam, sahypaňyzyň seljeriş statistikasyny nyşana alýar we soňky ýyllarda ösdi. Recentlyakynda açylan täze ugrukdyryjy spam link.zhihu.com. Bu URL-e ýa-da şuňa meňzeş birine girseňiz, spamçylaryň önümlerini satyn almagyňyzy ýa-da onlaýn mazmunyny mahabatlandyrmagyňyzy isleýän sahypa ugrukdyrylarsyňyz. Köplenç salgylanma spamy wiruslary we zyýanly programma üpjünçiligini internetde wagyz etmegi maksat edinýär we spam baglanyşyklaryna girip, onlaýn göreniňizde seresap bolmaly. Google Analytics hasabyňyzda olardan dynýandygyňyza göz ýetiriň.

Referüz tutýan spam zyýanly diýip pikir edip bilersiňiz, sebäbi web sahypaňyza traffigi köpeldýär, ýöne ýalňyşýarsyňyz. Botlar we örümçiler bu görnüşli traffigi döredýärler we alýan hitleriňiz hakyky däl. Elbetde, bu dynç alyş derejäňizi ýokarlandyrar we web sahypaňyza sarp edilýän wagt nol sekunt bolar. Arwah traffigi size oňyn netije bermez we Google Analytics maglumatlary bilen bulaşar. Spamere baglylykda gara şlýapa SEO strategiýasy bolup, kanuny däl kompaniýalar we hyzmat üpjün edijiler tarapyndan ulanylýar.

Referüz tutýan spamy nädip blokirlemeli?

Google Analytics hasabyňyzda salgylanma spamyny aňsatlyk bilen blokirläp bilersiňiz. Munuň üçin süzgüç döretmeli we şübheli we pes hilli traffigi aýyrmaly. Trafigiň bu görnüşini aýyrmak üçin Google Analytics hasabyňyzyň Dolandyryş bölümine giriň we Filtrler opsiýasyna basyň. Bu ýerde jadygöýiň işe başlamagy üçin Filtr goşmak opsiýasyny saýlamaly. Indiki ädim, süzgüçiň adyny darodar.com, link.zhihu.com ýa-da şuňa meňzeş bir zat etmek. Bu usul bilen ähli ugrukdyryjy spam URL-lerini ýok edendigiňize göz ýetiriň we birnäçe URL-ler hem aňsatlyk bilen süzülip bilner. “Custom Filter” opsiýasyny saýlaň we “Filtr meýdançasy” bölüminde kampaniýanyň çeşmesini saýlaň.

Bu ýerde hemme zady aýyrmak üçin Darodar.com ýa-da Filter Pattern tekstine link.zhizhu.com goşmaly. Süzgüçlere birnäçe URL goşmak mümkin; munuň üçin URL-ni görkezmeli däl we Google Analytics hasabyňyzda global ýa-da sebitleýin spam süzgüçlerini edip bilersiňiz. Süzgüçleri gurmak we yhlasly bolmak bilen, Google Analytics maglumatlaryňyzyň takyklygyny we hilini ýokarlandyryp bilersiňiz. Şeýle hem, özüňizi we sahypaňyzy gümürtik we şübheli URL-lerden gorap bilersiňiz we ugrukdyryjy spam amallaryny ep-esli derejede pese gaçyryp bilersiňiz. Bularyň hemmesi wagt almaz we netijeler elmydama ajaýyp, şonuň üçin Google Analytics hasabyňyzdaky ähli şübheli URL-ler üçin täze süzgüç döretmegi dowam etdirmeli.

mass gmail